หากพบปัญหาการใช้งานติดต่อ**

 นายอับดุลปาตัส ยูโซะ (ปาตัส)

 โทร: 073-313-928-50 ต่อ 3781

 อีเมล์: abdulpatus.u@psu.ac.th